Algemene voorwaarden Vakantiehuis Sluis 2021

Naam Eigenaar: Maartje van Iwaarden

Adres: Kruisdijk 2, 4524 KS Sluis

Telefoonnummer: +31(0)633020978

E-mailadres: maartje@vakantiehuissluis.nl

1. Definities

Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Eigenaar is aangegaan.

Accommodatie: het Vakantiehuis te Sluis (Kruisdijk 2, 4524 KS Sluis) en perceel/tuin.

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van de Accommodatie tussen Recreant en Eigenaar.

Eigenaar: de partij waarmee de Recreant een Overeenkomst aangaat. De eigenaar van Vakantiehuis Sluis is Maartje van Iwaarden.

Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant.

Huursom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten.

Mederecreanten: de personen die deel uitmaken van het reisgezelschap en gebruik maken van de Accommodatie. Deze personen dienen door de Recreant allen te worden aangemeld bij de reserveringsaanvraag.

Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van de Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.

Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.

Schriftelijk: per brief of e-mail.

Telefonisch: bellen of WhatsAppen.

Totale Huurbedrag: de Huursom plus bijkomende kosten.

Verhuurbureau: een partij die is ingeschakeld door de Eigenaar om de Accommodatie aan te bieden op zijn of haar platform. Een Verhuurbureau brengt Recreant en Eigenaar in contact om een Overeenkomst aan te gaan. Hierbij blijven de Algemene Voorwaarden van de Accommodatie gelden, tenzij anders aangegeven door het Verhuurbureau.

Voorschot: 25% van het Totale Huurbedrag.

Waarborgsom: een bedrag dat in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade/extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt. Ook eventuele openstaande posten kunnen met de Waarborgsom worden verrekend. De Waarborgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits het rekeningnummer van de Recreant bekend is en geen schade als boven aangegeven is geconstateerd.

Website: de website van de Eigenaar, dit is www.vakantiehuissluis.nl.

Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Eigenaar en Recreant betreffende huur van de Accommodatie. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

3. Totstandkoming overeenkomst en reserveren

Een Overeenkomst voor verhuur van de Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst kan tot stand komen via reservering via de Website of diverse Verhuurbureaus. Er kan Telefonisch of Schriftelijk overleg plaatsvinden over verhuur en reservering, maar dit leidt niet tot een Overeenkomst.

 

Regels

 • een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 21 jaar of ouder is, ten tijde van de reserveringsaanvraag;
 • de Recreant dient alle Mederecreanten op te geven bij de reserveringsaanvraag;
 • indien de Mederecreanten van de Recreant jonger dan 21 jaar zijn, dient de Recreant gedurende het volledige verblijf van die Mederecreanten hen te vergezellen, en;
 • indien alle Gasten jonger zijn dan 30 jaar, kan de Eigenaar bijkomende voorwaarden stellen of de reserveringsaanvraag weigeren;
 • alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant;
 • de Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten.

Reserveren via de Website:

 

 • Er komt een Overeenkomst tot stand indien:
  • de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering te kunnen maken;
  • de Recreant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden;
  • de Recreant het Voorschot of het Totale Huurbedrag heeft betaald, en;
  • de Eigenaar de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd.
 • Iedere aanvraag van een reservering wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant, dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling wordt genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.
 • Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets misgegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met de Eigenaar, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan.
 • De Eigenaar zal binnen 48 uur de reserveringsaanvraag van de Recreant behandelen en de Recreant Schriftelijk informeren over het wel of niet aanvaarden. Indien de Eigenaar de reserveringsaanvraag weigert, zal het reeds betaalde bedrag, het Voorschot of het Totale Huurbedrag, worden teruggestort naar de Recreant.

Reserveren via Verhuurbureaus:

 

 • De manier van tot stand komen van een Overeenkomst indien er gebruik wordt gemaakt van een Verhuurbureau, wordt bepaald door het beleid van het Verhuurbureau.
 • Hierbij blijven de Algemene Voorwaarden van de Accommodatie gelden, tenzij anders aangegeven door het Verhuurbureau.

Herroepingsrecht

De Recreant kan tot 48 uur na het tot stand komen van een Overeenkomst de boeking kosteloos annuleren. De Eigenaar zal dan het reeds betaalde bedrag terugstorten naar de Recreant.

4. Annuleren of wijzigen van de overeenkomst

Annuleren door Recreant

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk aan de Eigenaar doorgeven.

Na annulering ontvangt de Recreant van de Eigenaar een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. De kosten van de annulering hangen af van de periode van annulering tot Aankomst. De (Mede)Recreant is de volgende bedragen aan de Eigenaar verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor Aankomst: 15% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor Aankomst: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor Aankomst: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1 dag (inclusief) voor Aankomst: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de dag van Aankomst of later: 100% van de reissom.

De Eigenaar wil de Recreant erop attenderen om een Annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleren door de Eigenaar

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Eigenaar gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand).
 2. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie, een dubbel geplaatste reservering).

De Eigenaar stelt de Recreant hiervan met opgave van reden, Telefonisch of Schriftelijk op de hoogte en gaat over tot het terugstorten van het reeds betaalde bedrag (het Voorschot of Totale Huurbedrag), zonder dat de Eigenaar aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is. 

Wijzigen

Wanneer een Recreant een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 28 dagen voor Aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn.

Indeplaatsstelling

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij de Eigenaar. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen. De overnemende partij gaat met het overnemen van de reservering, net zoals de overdragende partij, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

5. Financiële bepalingen

Betalen

Een van de voorwaarden om tot een Overeenkomst te komen, is door het Voorschot of Totale Huurbedrag bij de reserveringsaanvraag te betalen (zie Hoofdstuk 3). Het Voorschot bedraagt 25% van het Totale Huurbedrag en kan tot 92 dagen (exclusief) voor Aankomst worden ingezet om een Overeenkomst aan te gaan. Het resterende bedrag moet 92 dagen (inclusief) voor Aankomst door de Eigenaar ontvangen zijn. Boekt de Recreant binnen 92 dagen voor aankomst, dan moet het Totale Huurbedrag direct worden voldaan.

Het Totale Huurbedrag moet altijd volledig betaald zijn vóór Aankomst.

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer de Eigenaar niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is de Eigenaar gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden (te annuleren). De Recreant is het reeds betaalde bedrag dan kwijt.

Elementen van het Totale Huurbedrag:

 • Huursom:
  • Variabel voor: gewenste periode en duur van reservering.
  • Er wordt een korting van 10% op de Huursom gehanteerd voor Gasten die ten tijde van de (nieuwe) reserveringsaanvraag, tot een jaar daarvoor de Accommodatie hebben gehuurd. Deze korting kan worden aangevraagd via het contactformulier op de Website. De Recreant zal dan een kortingscoupon ontvangen, welke gebruikt kan worden in het boekingssysteem.
 • Toeristenbelasting: 1,95 euro per persoon per nacht zoals bepaald door Sabewa Zeeland voor de Gemeente Sluis. De Recreant dient tijdens de reserveringsaanvraag alle Mederecreanten op te geven en hier toeristenbelasting voor de betalen.
 • Waarborgsom: 300 euro. De waarborgsom wordt teruggestort na controle van de woning, uiterlijk één week na de vertrekdatum van de Gasten.
 • Energie: het energieverbruik van Gasten wordt berekend door gas- en elektriciteitsstanden bij aankomst en vertrek te noteren. De energiekosten worden afgetrokken van de te restitueren Waarborgsom. Voor elektriciteit zijn de kosten 0,40 euro/kWh, voor gas 1 euro/m3.
 • Optioneel: huur van bed-/bad-/keukenlinnen indien Gasten dit niet zelf mee kunnen nemen.

6. Verplichtingen Recreant en Mederecreant

De Recreant en Mederecreant zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden nakomen. Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van de Eigenaar. Bovendien geeft dit de Eigenaar het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

7. Gebruik Accommodatie

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

 • De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de Eigenaar.
 • De Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. De Gasten zullen het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan de Eigenaar te worden gemeld.
 • Als de Accommodatie beschadigd of niet schoon wordt achtergelaten, is de Eigenaar gerechtigd zijn schade te verrekenen met de Waarborgsom.
 • De Accommodatie mag uitsluitend door de Gasten worden gebruikt voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning is niet toegestaan.

 

Maximaal toegestane personen

Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan 12 personen (inclusief kinderen en baby’s) is niet toegestaan. De Eigenaar kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie.

 

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten.

 

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren naar de Accommodatie is niet toegestaan. Het meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Eigenaar om de toegang tot de Accommodatie te weigeren.

 

Roken

Er mag binnen in de Accommodatie niet gerookt worden.

8. Reisinformatie

Aankomst en vertrek

De tijden van aankomst en vertrek kunt u terugvinden in de Schriftelijke Overeenkomst. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

 

9. Aansprakelijkheid

 • De Eigenaar is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook.
 • Het gebruik van de Accommodatie is voor eigen risico van de (Mede)Recreant.
 • De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid de Accommodatie.
 • De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.
 • Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen De Eigenaar en de Recreant.

10. Privacy

De privacy verklaring van de Eigenaar kunt u hier terug vinden.

11. Toepasselijkrecht en bevoegde rechter

 • Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 • Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg. Indien de Recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de Recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat de Eigenaar zich Schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

Vakantiehuis huren

Email: vakantiehuissluis@gmail.com
Adres: Kruisdijk 2, 4524 KS Sluis

Tel: +31 (0) 633020978
(Ook Whatsapp)